Taking too long? Close loading screen.
Tredje Långgatan 13B, 413 03 Gothenburg
E-mail: info@lexiq.se, Org-nr: 559000-2720
Privacy policy and Terms & conditions / Allmänna Villkor

Allmänna Villkor

Per 2018-08-29

Allmänna villkor för LEXIQ AB:s tjänster (per 2018-08-29)

1. Allmänt och tillämpning

Dessa villkor (”Villkoren”) gäller för alla tjänster, uppdrag och all rådgivning som Lexiq AB (”Lexiq”) tillhandahåller och utför (”Tjänsterna”). Genom att anlita Lexiq godkänner klienten Villkorens tillämpning på Tjänsterna som Lexiq utför åt klienten.

Om särskilda villkor överenskommits mellan Lexiq och klienten i särskilt uppdragsavtal, ska sådana villkor ha företräde vid konflikt med bestämmelser i dessa Villkor.

Avtalet om uppdraget att utföra Tjänsterna sluts mellan klienten och Lexiq och inte mellan klienten och enskilda medarbetare hos Lexiq.

Om avtalet sluts med flera klienter avseende Lexiqs utförande av Tjänsterna är klienterna solidariskt ansvariga för de skyldigheter som följer av Villkoren.

Villkoren får ändras av Lexiq närsomhelst. Gjorda ändringar gäller dock endast gentemot klient för sådana Tjänster eller specifika delar av Tjänster som påbörjas av Lexiq efter att Villkoren har ändrats.

Vid konflikt mellan svensk version och engelsk version av dessa Villkor, ska svenska versionen ha företräde för klient som har hemvist/säte i Sverige och engelsk version ha företräde för klient som har hemvist/säte utanför Sverige.

2. Uppdragets omfattning

Lexiq arbetar brett inom affärsjuridik och Tjänsterna utförs inom ramen för de affärsjuridiska områden som anges på Lexiqs hemsida. Rådgivningen omfattar dock aldrig skatterättsliga bedömningar eller skattemässiga konsekvenser av de utförda Tjänsterna, såvida inte detta särskilt skriftligen har avtalats om.

3. Uppdragets utförande

Lexiq ska utföra Tjänsterna professionellt och lyhört med iakttagande av klientens specifika behov.

Given rådgivning vid utförande av Tjänsterna är endast avsedd för det specifika uppdrag som rådgivningen lämnas för, anpassat till förhållandena i det enskilda ärendet, och ska inte användas för andra ändamål än det särskilda ändamål som uppdraget i fråga rör. Användning av Lexiqs rådgivning för andra ändamål än det som uppdraget specifikt rör eller en tredje parts användning av rådgivningen sker utan ansvar för Lexiq.

De råd som Lexiq lämnar till klienten inom ramen för ett visst uppdrag är baserade på det gällande rättsläget vid tidpunkten för rådets lämnande. Lexiq ansvarar därför inte för ändrade rättsliga förhållanden som inträffar därefter, även om Lexiq så långt det är möjligt försöker beakta sådana rättsliga omständigheter inom en nära förestående framtid som kan komma att påverka relevansen av rådgivningen. Med hänsyn till det sagda åtar sig Lexiq inte att uppdatera den rådgivning som lämnats vid utförandet av Tjänsterna med hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget.

Lexiq kan om omständigheterna kräver det under uppdragets utförande byta ut medarbetare som har jobbat mot klienten. Det är dock Lexiqs ambition att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose klientens önskemål om val av medarbetare.

4. Klientens informationsplikt m.m

Klienten ska informera Lexiq om varje omständighet som kan vara av vikt för att Lexiq ska kunna utföra Tjänsten för klienten och ska vara tillgänglig för Lexiqs frågor.

5. Kommunikation

Lexiq väljer det sätt att kommunicera med klienten på som Lexiq anser vara mest lämpligt och ändamålsenligt. Om klienten har särskilda önskemål om hur kommunikationen ska ske, ska klienten skriftligen meddela Lexiq detta.

6. Immateriella rättigheter

Klientens immateriella rättigheter till sådant material som är genererat av klienten kvarstår utan att rättigheterna övergår till Lexiq. Lexiq får dock en global, oåterkallelig, royaltyfri och icke-exklusiv licens för att nyttja sådana rättigheter för ändamålet att utföra Tjänsterna åt klienten.

Alla immateriella rättigheter till sådant material som Lexiq eller eventuella underkonsulter eller samarbetspartners generar under utförandet av Tjänsterna åt klient tillfaller Lexiq. Klienten har en global, oåterkallelig, royaltyfri och icke-exklusiv licens för att nyttja sådana rättigheter i sin verksamhet.

7. Sekretess

Lexiq har en skyldighet att upprätthålla strikt sekretess med avseende på all konfidentiell information avseende klienten och dennes verksamhet som Lexiq blir varse om under utförandet av Tjänsterna. Med konfidentiell information avses i denna bestämmelse all information av kommersiell, teknisk eller annan art som klienten kan ha ett intresse av att hemlighålla. Offentliga eller uppgifter som blir allmänt tillgängliga utan brott mot denna bestämmelse omfattas inte av bestämmelsen. Lexiq har även rätt att lämna ut konfidentiell information för att göra gällande sina rättigheter mot klient vid eventuell tvist med klienten.

Lexiq har med avsteg från ovanstående stycke rätt att dela med sig av klientens konfidentiella information till sådana underkonsulter som Lexiq kan komma att använda sig av vid utförande av Tjänsterna enligt punkten 17. Lexiq ansvarar då för att sådana underkonsulter åtar sig samma sekretessansvar som Lexiq gör i dessa Villkor med avseende på den konfidentiella informationen.

Lexiq har alltid rätt att på sin hemsida och i övrig marknadsföring ange att klienten är klient till Lexiq utan att det bryter mot sekretessåtagandet i denna punkt 7. Lexiq har därvidlag rätt att använda sig av klientens relevanta firma, varumärken eller andra kännetecken, men då i enlighet med klientens anvisningar för hur nämnda kännetecken ska framställas grafiskt. Om klienten motsätter sig det häri sagda, ska klienten skriftligen informera Lexiq därom.

Lexiq har därutöver en rätt att för marknadsföringsändamål informera allmänheten om Lexiqs biträde i uppdrag som avser tvister, transaktioner (förvärv, försäljningar, fusioner etc) och andra liknande uppdrag, om ärendet har kommit till allmän kännedom (där så har skett utan brott mot Lexiq’s sekretesskyldighet enligt dessa Villkor). Utöver uppgiften om Lexiqs biträde kommer sådan av Lexiq offentliggjord information endast avse uppgifter som redan har kommit till allmän kännedom.

8. Information om behandling av personuppgifter

Lexiq är personuppgiftsansvarig med avseende på klientens personuppgifter. Lexiq behandlar personuppgifter som lämnas av klienten eller som inhämtas av Lexiq inför eller i samband med utförandet av Tjänsterna i syfte att kunna utföra och administrera Tjänsterna. Föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade samt de rättigheter som klienten har framgår av Lexiqs integritetspolicy som finns tillgänglig på Lexiqs hemsida www.lexiq.se.

9. Intressekonflikt

Lexiq har en skyldighet att avböja sådant uppdrag som enligt Lexiqs bedömning innebär att ett jävsförhållande uppstår gentemot redan befintlig klient.

För det fall ett jävsförhållande uppstår mellan två eller fler av Lexiqs redan befintliga klienter i ett nytt ärende, ska Lexiq inte åta sig det nya uppdraget såvida inte de båda klienterna begär Lexiqs biträde.

10. Arvode

Lexiq har rätt till ersättning för utförandet av sina Tjänster i enlighet med vid var tid gällande prislista och enligt sådan debiteringsmodell som Lexiq och klienten har överenskommit om. Lexiq ger om klienten så begär en kostnadsuppskattning för ärendet i fråga. Sådan uppskattning ska dock inte ses som ett löfte utan kan komma att frångås.

Lexiq har rätt till ersättning enligt gällande pristaxa för klienten för sådan tid som utgör tidsspillan och som Lexiq inte kan debitera i anledning av utförandet av Tjänsterna för klienten. Detta inkluderar bl.a. ersättning för den tid som Lexiq behöver lägga på transport till och från klient eller i ett uppdrag för klienten eller då klienten har beordrat Lexiq att vara stand-by i ett uppdrag och detta medför att Lexiq därigenom inte har en fullgod möjlighet att utföra annat-arbete.

Lexiq har rätt att närsomhelst ändra prislistan. Gjorda ändringar gäller dock inte för redan påbörjat ärende.

11. Förskott

Lexiq har rätt att före eller under utförandet av Tjänsterna begära förskott av klienten. Förskottet kan uppgå till delbelopp av den totala summan eller till hela beloppet och kan även avse utlägg som Lexiq har i samband med utförande av Tjänsterna.

Lexiq har rätt att inte påbörja utförandet av Tjänsterna för klienten förrän förskottet har kommit Lexiq tillhanda. Lexiq har en motsvarande rätt att pausa fortsatt utförande av Tjänsterna för det fall förskott begärs in efter påbörjat uppdrag, tills att förskottet kommit Lexiq till handa.

12. Utlägg

Klienten ska ersätta Lexiq separat för utlägg som Lexiq har i samband med utförandet av Tjänsterna. Sådana utlägg kan t.ex. avse resor, övernattningar, måltider, databassökningar, etc. som Lexiq har i anledning av utförandet av Tjänsterna. Kostnader överstigande 2.000 kronor ex moms ska först godkännas av klienten, förutsatt att Lexiq har en rimlig möjlighet att på förhand inhämta ett sådant godkännande.

13. Fakturering

Fakturering sker månadsvis och fakturor förfaller till betalning 14 dagar efter fakturadatum om inte annat skriftligen har
överenskommits.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen. Lexiq har även rätt att ta ut ersättning för tillkommande inkassoavgifter o.d. Det sagda utesluter inte heller Lexiqs rätt att göra andra påföljder gällande mot klienten vid försenad eller inställd betalning.

Fakturorna skickas med email till sådan kontaktperson hos klienten som Lexiq har arbetat med vid utförandet av Tjänsterna, såvida inte klienten skriftligen instruerar Lexiq om annat.

14. Krav

Eventuella krav mot Lexiq i anledning av utförandet av Tjänsterna ska framställas snarast efter att orsaken till kravet blivit eller borde ha blivit känt för klienten vid rimlig efterforskning och senast 6 månader därefter. Under inga omständigheter ska klienten dock kunna göra gällande krav mot Lexiq senare än 6 månader efter att den sista fakturan som avser uppdraget varom kravet gäller har utställts. Krav ska alltid framställas i skrift till sådan person på Lexiq som är kientens kontaktperson eller som klienten huvudsakligen arbetar med, med cc till Lexiq’s VD.

15. Ansvarsbegränsning

Lexiqs ansvar är begränsat till sådant försäkringsbelopp som utges enligt Lexiqs vid varje tidpunkt gällande ansvarsförsäkring och ska reduceras med den ersättning som klienten kan få ut enligt försäkring som klienten har tecknat eller som har tecknats för klientens räkning, enligt annan försäkring som klienten omfattas av, enligt avtal, skadeslöshetsförbindelse eller liknande.

16. Ansvarsförsäkring

Lexiq har en skyldighet att inneha ansvarsförsäkring om minst 3.000.000 kronor som gäller inom Norden. Om klienten önskar en ansvarsförsäkring med högre försäkringsbelopp eller som gäller utanför Norden, ska klienten ansvara för sådan kostnad.

17. Underleverantörer

Lexiq har rätt att använda sig av underleverantörer för utförandet av Tjänsterna utan att först inhämta godkännande från klienten.

18. Avslutande av uppdrag i förtid

Lexiq har rätt att med omedelbar verkan efter skriftligt meddelande till klienten har sänts, avsluta utförandet av Tjänsterna och det aktuella uppdraget i förtid om:

a) klienten inte fullgör sina betalningsskyldigheter genom att vara i dröjsmål med betalning och inte efter skriftlig påminnelse fullgör sina betalningsskyldigheter senast inom 14 dagar efter sådan påminnelse,

b) klienten upprepade gånger är i dröjsmål med betalning,

c) klienten är på obestånd, försätts i konkurs, likvidation eller blir föremål för ackord eller liknande förfarande, eller om risk för något av ovanstående föreligger enligt Lexiqs bedömning,

d) Lexiq till följd av lagstiftning eller p.g.a. av uppkommet jäv har en skyldighet att frånträda uppdraget,

e) Lexiq efter uppdragets påbörjande får kännedom om omständighet som skulle ha lett till att Lexiq inte hade accepterat uppdraget om Lexiq innan uppdragets påbörjande haft kännedom om omständigheten,

f) klienten inte tillhandahåller den information som Lexiq behöver för att kunna utföra Tjänsterna, eller

g) samarbetet mellan Lexiq och klienten i övrigt inte fungerar tillfredsställande och inte skäligen kan förväntas bli bättre.

Klienten kan när som helst avsluta samarbetet med Lexiq genom att skriftligen begära att Lexiq frånträder uppdraget, med undantag för klienter vilkas avslutande av samarbetet regleras i särskilt avtal. Klienten måste dock fortfarande erlägga betalning för redan utförda Tjänster eller kostnader som Lexiq har haft i anledning av utförandet av Tjänsterna före det att uppdraget upphörde.

19. Rättsskyddsförsäkring

Klienten får, om tillämpligt, använda rättsskyddsförsäkring till täckande av sina kostnader i anledning av utförda Tjänster. Lexiq har dock rätt att i vanlig ordning trots eventuell försäkring kräva direkt betalning av klient, varpå klienten därefter i efterhand får ersättning från rättsskyddsförsäkringen.

Där rättsskyddsförsäkring inte fullt ut täcker klientens kostnader för Tjänsterna och Lexiqs andra tillhörande kostnader, ska klienten ändå ersätta Lexiq fullt ut för resterande del.

Lexiq kan på uppdrag av klienten assistera denne i hanteringen av rättsskyddsförsäkringen och i kontakterna med försäkringsbolaget. Detta sker då mot sådan ordinarie tjänstetaxa som Lexiq och klienten överenskommit om för Tjänsterna.

20. Tillämplig lag

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Villkor och förhållandet mellan Lexiq och klienten.

21. Tvister

För tvist eller oenighet i frågor rörande dessa Villkor eller parternas affärsförhållande i övrigt ska parterna i första hand försöka lösa tvisten eller oenigheten genom diskussion, varvid parterna ska avhålla åtminstone ett fysiskt möte för en sådan diskussion på ena partens begäran. För det fall fullständig överenskommelse inte nås mellan parterna inom 14 dagar efter att en part påkallat sådant möte, ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Göteborg på svenska. Svensk lag ska tillämpas på skiljeförfarandet.

Trots det ovan sagda har Lexiq rätt att, med avseende på fakturafordringar mot klienten, använda inkasso- och indrivningsåtgärder (t.ex. Kronofogden) gentemot klienten utan att behöva iaktta de ovanstående tvistelösningsbestämmelserna. Vid klientens bestridande av fakturafordran har Lexiq därför också rätt att föra talan mot klienten i allmän domstol med Göteborgs Tingsrätt som första instans. I fall av klientens genstämning i sådant fall, ska sådan genstämning och alla klientens efterföljande tvistefrågor, oavsett vad som ovan sagts, slitas i samma forum, dvs Göteborgs Tingsrätt som första instans.